Lắp đặt cửa gỗ phào nổi trắng tại công trình anh Quang Tạ Quang Bửu