Lắp đặt cửa gỗ tại công trình N03 T7 Ngoại Giao Đoàn