Khí hậu Miền Bắc không nên sử dụng cửa gỗ công nghiệp MFC?