Những vấn đề mà cửa gỗ hay gặp phải với khí hậu miền Việt Nam